ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಯೋಜನೆ

  •  “ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ” ಯೋಜನೆ

    “ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ” ಯೋಜನೆ

    ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ‘ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ’.