ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಥಾನಮಾನ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ. ಡಾ: ಇ.ವಿ.ರಮಣರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್

22253565

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ. ಡಾ: ಎಸ್.ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್

22251476

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀ. ಡಾ: ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ನಿ)

22258489

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ.ಎನ್. ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್

22258089

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ನಿ.)

22252193

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಪ್ರಭು, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

22253414 / 424 / 454

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜು, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಹಾರ) ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎ. ಗೋಪಾಲ್

22251792

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಬಿ. ದಿನೇಶ್

22251653

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ. ಸದಾನಂದ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮ್

22350300

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಪಿ. ಚನ್ನಬಸವೇಶ

22253744

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ

22252108

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ಶ್ರೀ. ಅರುಣ್ ಪುಟಾರ್ಡೊ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಕೃಷ್ಣಾ) ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಜನಸ್ಪಂದನ ಶಾಖೆ) ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

22253747

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ. ಸಹನಾ

22250905

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ. ಸಯ್ಯದ್ ಖಾಜಾ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್

22251358

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ) ಶ್ರೀ. ಪಾತರಾಜು, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

(ಪುಟ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 21.08.2018 ರಂದು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ)