ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

2018